Augstāk par zemi

Iekšējās kārtības noteikumi

Rotaļu un attīstības centra “Augstāk par zemi”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi

Rotaļu un attīstības centra “Augstāk par zemi” (turpmāk tekstā Centrs) izveidots ar mērķi sniegt iespēju izmantot telpas dažādu pasākumu rīkošanai bērniem un viņu vecākiem.

Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir veicināt labvēlīgas vides radīšanu Centra apmeklētājiem – gan bērniem, gan viņu vecākiem un citiem pasākuma apmeklētājiem, ievērojot drošību un apmeklētāju tiesības un pienākumus.

Iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk tekstā Noteikumi) ievērošana ir obligāta visiem Centra apmeklētājiem. Centra telpu lietotājs, turpmāk Apmeklētājs, uzņemas saistības tos ievērot un pilnu atbildību, tostarp materiālo, kas iestājas jebkuru šo noteikumu neievērošanas rezultātā.

Centra apmeklētāju drošība

Ekstremālās situācijās (ugunsgrēka, vētras, plūdu un citos gadījumos) Apmeklētāji bez ierunām pakļaujas Centra darbinieku rīkojumiem, nepieciešamības gadījumos ievēro evakuācijas plānu.

Centra apmeklētāji personīgi rūpējas un ir atbildīgi par savu un savu bērnu, kā arī uzaicināto viesu, tostarp bērnu veselību un drošību, neapdraud un neizturas vardarbīgi pret citiem apmeklētājiem un Centra darbiniekiem.

Par savām personīgajām mantām pasākuma laikā atbildīgi ir Apmeklētāji.

Apmeklētāji neienes vai neieved dzīvniekus Centra telpās, izņemot gadījumus, kad tas saskaņots ar Centra vadītāju.

Centrā un tā teritorijā aizliegta atrašanās alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu ietekmē, kā arī alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču, auksto ieroču lietošana un glabāšana. Aizliegts ienest uzliesmojošas, sprāgstošas vielas un priekšmetus. Pārkāpuma novēršanai tiks izsaukta Pašvaldības policija un informēti vecāki(ja vainīgais ir nepilngadīgs).

Vecāki uzmana, un ir atbildīgi par to, lai bērni atrodas viņu vai viņiem uzticamas personas klātbūtnē nodarbību vai pasākumu laikā Centrā.

Ja Apmeklētājs lieto vai ir lietojis alkoholu un, ja ir aizdomas par narkotisko vielu lietošanu, Centra administrācija ziņo policijai un vecākiem (ja vainīgais ir nepilngadīgs), nepieciešamības gadījumā izsauc medicīnisko ātro palīdzību.

Ja Apmeklētājs pielieto vardarbību vai veic krimināli sodāmu pārkāpumu, Centra administrācija ziņo policijai un vecākiem (ja vainīgais ir nepilngadīgs).

Centra apmeklētāju tiesības

Izmantot noteiktu laiku, par ko iepriekš notiek vienošanās ar Centra darbinieku, Centra piedāvātās telpas svinību un citu pasākumu norisei, izmantot Centrā esošo spēļu, rotaļu un izklaides aprīkojumu, mūzikas un video aparatūru, virtuvi un tās aprīkojumu, traukus, mēbeles, rotaļlietas. Noteiktajā telpu lietošanas laikā Centrā notiek tikai viens pasākums un pasākumam nepiederoši apmeklētāji Centra telpās netiek ielaisti.

Centra apmeklētāju pienākumi

Ievērot iekšējās kārtības noteikumus, drošības un higiēnas prasības.

Rūpēties par Centra estētiskās vides un inventāra saglabāšanu.

Uzņemties materiālo atbildību pasākuma laikā par Centra telpas iekārtojumu, spēļu un rotaļu iekārtām un aprīkojumu, virtuves aprīkojumu, mūzikas un TV aparatūru, mēbelēm un citiem koplietošanas priekšmetiem, kas nodoti Apmeklētāju rīcībā.

Informēt Centra darbinieku par mantas, materiālo vērtību tīšu bojājumu vai zaudējumu.

Centra Apmeklētājiem, atrodoties Centrā jāuzvedas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām, jāievēro tīrība. Aizliegts iznēsāt ēdienu pa rotaļu laukumu,ārpus ēdamzonas.

Vecāki,pieaugušie, kuri atrodas Centra telpās kopā ar savu bērnu, kā arī ar uz pasākumu uzaicinātajiem citiem bērniem, uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību un rīcību.

Apmeklētāju pienākums Centra telpās ir uzvesties pieklājīgi, neaizskart citu bērnu un vecāku cieņu, neradīt draudus citu bērnu veselībai un drošībai.

Ievērot pasākuma noteiktos laiku termiņus, pasākuma vietā ierasties ne ātrāk kā 15 minūtes pirms noteiktā laika, kā arī atbrīvot telpu ne vēlāk, kā noteiktajā laikā par kuru Apmeklētājs iepriekš ir vienojies ar Centra darbinieku.

Centra apmeklētāju atbildība

Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, Centra darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt sniegt Apmeklētājam paskaidrojumu, lūgt pārtraukt neatļautas darbības vai arī pieprasīt šo personu vai personu grupu nekavējoties atstāt Centra telpas .

Ja tiek sabojāts Centra īpašums, Centra administrācija ziņo atbildīgajam Apmeklētājam, un vienojas par izdarītā kaitējuma seku likvidēšanu. Ja vienošanās nav panākta, Centrs rīkojas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Par tīšu inventāra un telpu bojāšanu tiek sastādīts akts, kurā konstatē nodarījuma apmēru, kas ir jāatlīdzina un par ko ir atbildīgs Apmeklētājs.

Ja Centra telpas pēc pasākuma netiek atbrīvotas noteiktajā laikā, saskaņā ar pasūtījumu, Apmeklētājs var Centra telpās uzturēties ilgāk tikai pēc atsevišķas vienošanās par to ar Centra darbinieku.

Ja Apmeklētājs izvēlas pasākuma telpās jebkādu izklaides pakalpojumu sniedzēju – iepriekš tas jasaskaņo ar Centra darbinieku.

Ieeja telpās maiņas apavos vai zeķītēs.